Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag

Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag

Rex är en standard för arbetsmetoder som tagits fram av den ledande branschorganisationen Srf Konsulterna. Rex betonar att den Auktoriserade Redovisningskonsultens arbete ska vara proaktivt. Med detta avses att redovisningskonsulten ska vara aktiv i sitt arbete för att skapa kvalitet och undvika fel, men även ta initiativ till förbättringar och lämna förslag till åtgärder som är till nytta för uppdragsgivaren och dennes verksamhet, det vill säga vara proaktiv. Kundnyttan är en även viktig utgångspunkt för rådgivning till kundföretagen med målsättningen att påverka kundföretagens ekonomi och utveckling positivt.


Vad är Rex?

Rex är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer som ger kvalitativa redovisningstjänster i uppdragen. Standarden riktar sig i första hand till Auktoriserade Redovisningskonsulter – på Ekonomibolaget arbetar vi enligt Rex för att, med hjälp av de rutiner och riktlinjer standarden anger, garantera att vi följer en modern arbetsmetodik och på så sätt uppnå högsta kvalitet i våra redovisningsuppdrag.

Att följa metodiken i Rex är för oss ett sätt att höja nivån på de tjänster vi erbjuder er som kund, då standarden ger oss som redovisningskonsulter ett bra stöd att luta oss mot i vårt arbete.

Rex är normgivande för god sed vid utförandet av redovisningstjänster och en erkänd standard i branschen och näringslivet. Standarden beskriver hur verksamheten ska organiseras och hur de utförda tjänsterna ska kvalitetssäkras för att uppnå hög kvalitet och tillförlitlighet i redovisningen och den finansiella rapporteringen. Konceptet bygger på att skapa kvalitet direkt i produktionen istället för att göra rättelser i efterhand. Rex baseras på att uppfylla lagar och regler, samt att skapa en rättvisande bild av företagets resultat och ställning genom att utföra kontroller och rimlighetsanalyser av redovisningen och den finansiella rapporteringen under löpande år.

Rex förutsätter att ett uppdragsavtal upprättas er som kund och oss som redovisningsbyrå. Syftet med uppdragsavtalet är att definiera uppdragets omfattning och ansvarsfördelningen mellan parterna, det vill säga vem gör vad och när.

Om kraven uppfylls kan en Bokslutsrapport lämnas som ett kvalitetskvitto på att redovisningen utförts i enlighet med Rex och att kraven i den svenska standarden är uppfyllda.

 

En process för kvalitet

Målet med Rex redovisningskonsulten ska använda sina specialistkunskaper för att upprätta redovisningen och den finansiella rapporteringen, samt att utföra löpande kontroller och rimlighetsanalyser för att uppnå hög kvalitet i redovisningen, utan krav på att granska underliggande räkenskaper i efterhand.

Processen för att erhålla kvalitet i redovisningen kan beskrivas som tre faser:

  • Att rätt förutsättningar skapas genom arbetsbeskrivning och planering som bekräftas i ett uppdragsavtal
  • Att arbetet genomförs enligt riktlinjerna i Rex och löpande rimlighets bedöms för att analysera kvaliteten
  • Att kvaliteten kan bekräftas genom att lämna en bokslutsrapport

Kundnytta

Rex betonar att den Auktoriserade Redovisningskonsultens arbete ska vara proaktivt. Med detta avses att redovisningskonsulten ska vara aktiv i sitt arbete för att skapa kvalitet och undvika fel, men även ta initiativ till förbättringar och lämna förslag till åtgärder som är till nytta för uppdragsgivaren och dennes verksamhet, det vill säga vara proaktiv. Kundnyttan är en även viktig utgångspunkt för rådgivning till kundföretagen med målsättningen att påverka kundföretagens ekonomi och utveckling positivt.

 

Kontakta oss