Registrering verklig huvudman

Registrering av verklig huvudman

Från och med 1 september 2017 trädde en ny lag i kraft som reglerar ägarregister. Det innebär att företag måste registrera vad man kallar ”verklig huvudman” hos Bolagsverket. Här förklarar vi vad verklig huvudman innebär och vad du som ägare eller delägare i ett företag kan behöva göra.

Lag om registrering av verkliga huvudmän som lagen formellt heter, och som du kan läsa i sin helhet här, är en nyinrättad lag som tillkommit till följd av EU:s försök att motverka bland annat penningtvätt och finansiering av terrorism. Det har beslutats att alla EU:s medlemsländer ska upprätta register över verkliga huvudmän, så detta är ingenting som är unikt för Sverige. Med hjälp av registret är det tänkt att exempelvis finanspolisen lättare ska kunna ta redan på vem eller vilka som står bakom företaget.

Så vad är då en verklig huvudman? Det är den person eller de personer som äger eller kontrollerar ett företag eller en förening, eller en person som tjänar på att någon annan agerar åt dem.

Man kan ha kontroll över ett företag på olika sätt. Det kan till exempel vara genom att man:

 • Äger mer än 25 % av rösterna genom aktier, andelar eller medlemskap
 • Äger rätten att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare
 • Genom avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen är verklig huvudman

Om man äger eller kontrollerar ett företag tillsammans med en eller flera närstående ska deras kontroll räknas ihop. Med närstående avses:

 • Make, maka, sambo, registrerad partner, föräldrar
 • Barn och deras make, maka, sambo eller registrerade partner

Vilka företagstyper berörs?

Anmälan av verklig huvudman gäller för:

 • Aktiebolag, ekonomiska föreningar, filialer, handels- och kommanditbolag samt stiftelser

Börsnoterade företag, enskilda näringsidkare, dödsbon och konkursbon omfattas inte av anmälningsplikten.

 

Vad händer om man inte anmäler verklig huvudman?

Anmäler man inte verklig huvudman i tid riskerar företaget eller företagets VD att få böter. För att undvika det måste verklig huvudman vara registrerad senast fyra veckor efter att företaget registrerats.

 

Exempel på vem som är verklig huvudman

 1. En aktieägare som kontrollerar 30 % av rösterna i aktiebolaget. I detta fall kan företaget ha flera verkliga huvudmän.
 2. Två registrerade partners som kontrollerar 15 % av rösterna var i aktiebolaget. I och med att de är närstående räknas kontrollen samman, och de har 30 % tillsammans, vilket gör att båda är verkliga huvudmän. I detta fall kan företaget ha flera verkliga huvudmän.
 3. En aktieägare som kontrollerar 10 % av rösterna i aktiebolaget, men som genom avtal har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna. I detta fall kan företaget ha flera verkliga huvudmän.
 4. En person som kontrollerar 100 % av aktierna i ett företag.
 5. En person som kontrollerar 100 % av aktierna i ett företag. Företaget i sin tur äger ett annat aktiebolag till 100 %. Personen blir då verklig huvudman i båda företagen.

Om fyra personer kontrollerar 25 % av rösterna vardera i ett företag blir ingen av dem verklig huvudman, i och med att ingen har mer än 25 % av rösterna.

I vissa fall kan det vara så att det inte går att komma fram till om det finns någon verklig huvudman i företaget. Det kan till exempel vara om bolaget ägs av ett utländskt företag och att det inte går att komma fram till vem som kontrollerar det utländska företaget, eller att man helt enkelt kan få fram tillräckligt med uppgifter för att identifiera företagets verkliga huvudman. Även företag som kommer fram till att det inte finns någon verklig huvudman måste registrera detta.

 

Hur anmäler man verklig huvudman?

Anmälan av verklig huvudman ska göras elektroniskt hos Bolagsverket, och kan göras av behörig företrädare för företaget eller ett ombud med fullmakt från företaget. Med andra ord kan du som är kund hos oss, och som har givit oss fullmakt, låta oss sköta registreringen av huvudman eller huvudmän i ditt företag.

Behöver du hjälp med registreringen av verklig huvudman? Kontakta oss, så hjälper vi er!

 

Kontakta oss