Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen är en kvalitetsstämpel för företagets redovisning. Det visar att lagar och regler, samt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Rex, har kunnat följas. Rimlighetsanalyser av redovisningen har gjorts för att de rapporter som upprättas ska utvisa en rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Det är en trygghet för alla som tar del av företagets finansiella rapporter.

Enbart den som är Auktoriserad Redovisningskonsult och som utfört sitt uppdrag enligt kraven i Svensk standard för redovisningstjänster, Rex kan lämna en Rapport om årsredovisningen. En grundläggande förutsättning är att företaget och redovisningsbyrån, där den Auktoriserade Redovisningskonsulten arbetar, har upprättat ett uppdragsavtal som definierar uppdragets omfattning och ansvarsfördelning. Uppdragsavtalet beskriver förutsättningarna för hur uppdraget ska utföras, dvs vem som gör vad och när.

 

Ett naturligt och snabbt kvalitetskvitto

Rapport om årsredovisningen kan lämnas om kraven i Rex är uppfyllda. Den bygger på att kvaliteten skapas i det löpande arbetet med företagets redovisning och stäms av fortlöpande istället för genom rättelser i efterhand. Att göra rätt från början är ett naturligt och effektivt sätt att skapa kvalitet i redovisningen och genom att uppfylla kraven kan en Bokslutsrapport därför lämnas så snart redovisningen är klar. Det krävs ingen extra analys i efterhand.

En Rapport om årsredovisningen kan lämnas i samband med att ett årsbokslut eller en årsredovisning upprättas. Information om att företaget har fått detta kvalitetskvitto lämnas genom en not i årsbokslutet/årsredovisningen. Därigenom kan alla läsare få upplysning om att redovisningen är kvalitetssäkrad. Kreditupplysningsföretagen har även valt att publicera denna viktiga information i sina företagsupplysningar.

För en del av ett år kan en Periodbokslutsrapport upprättas. Principerna är samma som för Rapport om årsredovisningen. Genom att arbeta enligt kraven i Rex kan därför ett kvalitetskvitto upprättas för redovisningen vid olika tidpunkter under pågående räkenskapsår. Detta är en viktig information för till exempel banker och kreditgivare i den löpande uppföljning av kundföretagens resultat och ställning.

 

För alla företagsformer

En Rapport om årsredovisningen kan lämnas för alla företagsformer, det vill säga även för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Det är således inte bara aktiebolag som kan få ett kvalitetskvitto för sin redovisning, och rapporten kan lämnas även för aktiebolag som har kvar sin revision. Då får du utöver revisionsberättelsen ett kvalitetskvitto på att den löpande redovisningen och rapporteringen uppfyller kraven enligt Svensk standard för redovisningstjänster, Rex, och är rimlighetsbedömd. Redovisning och revision är två separata tjänster, så det finns inget motsatsförhållande mellan Rapport om årsredovisningen och Revisionsberättelsen.

Källa: www.srfkonsult.se

 

Kontakta oss