Resultat

Resultat är en samlingsterm för ekonomisk vinst och förlust och definieras som intäkter minus kostnader.

Är intäkterna större än kostnaderna är resultatet positivt och företaget går med vinst.

I de fall kostnaderna större än intäkterna är resultatet negativt och företaget går med förlust.

Om intäkter och kostnader lika stora uppstår ett nollresultat.