Långfristig skuld

En långfristig skuld är en skuld i ett företags balansräkning med löptid på flera år. Den vanligaste långfristiga skulden är banklån.

Se även Kortfristig skuld.