Mål och nyckeltal för att uppnå företagets strategi

Sätt Smarta mål och välj relevanta nyckeltal

För att få verksamheten att utvecklas på sikt är ett bra hjälpmedel att formulera tydliga mål.

Men hur håller ni koll på om företaget rör sig i den riktning man strävar efter? En del svar finns i resultat- och balansräkningen, men det är inte alltid det räcker med att titta på resultatraden och låta den säga om det går bra eller dåligt för företaget.

För att få en lite djupare förståelse krävs andra analysredskap, där olika typer av nyckeltal ofta är de allra vanligaste och lättaste att ta till sin hjälp. Med nyckeltalens hjälp kan ni få ytterligare information från siffrorna som syns i balans- och resultaträkningen.

Som kund hos oss hjälper vi er att formulera tydliga mål som får er verksamhet att nå dit ni vill och följer kontinuerligt upp hur det går med hjälp av relevanta nyckeltal – allt för att ni ska kunna lägga all fokus och energi på er verksamhet, för att på så sätt få företaget att växa.

Populära nyckeltal

Som ni säkert har förstått finns det många olika nyckeltal – vilka som passar er beror på vilken typ av verksamhet ni har och vad ni vill mäta. Här kommer exempel några av de allra vanligaste:

Kassalikviditet:
Visar hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt. De kortfristiga tillgångarna jämförs med kortfristiga skulder och bör visa ett resultat som blir åtminstone 100%.
Beräkning: (Omsättningstillgångar + Checkkredit – Lager ) / Kortfristiga skulder

Soliditet:
Soliditeten säger hur stor del av tillgångarna som finansierats med företagets egna kapitel och hur man långsiktigt klarar sig att motstå förluster.
Beräkning: (Eget kapital + obeskattade reserver * 79,4%) / Totala tillgångar

Omsättningstillväxt:
Omsättningstillväxten visar precis det den säger: Hur har omsättningen växt jämfört med föregående period eller år?
Beräkning: (Omsättning / Omsättningen föregående år) – 1

Nettoomsättning per anställd:
Ett frekvent använt nyckeltal som visar hur effektivt företaget är. Ju högre kvot, desto mer effektivt och produktivt kan man säga att företaget är.
Beräknas: Nettoomsättning / Antal anställda i medelantal

Vinstmarginal:
Vinstmarginalen visar hur överskottet är i procent räknat av företagets omsättning.
Beräkning: Resultat exklusive räntekostnader / Nettoomsättning

Rörelseresultat:
Rörelseresultatet visar hur vinsten ser ut innan skatt och räntor, med andra ord skillnaden mellan rörelsens intäkter och kostnader. Brukar även kallas EBIT, som är den engelska förkortningen för earnings before interest and taxes.
Beräknas: Rörelsens intäkter – Rörelsens kostnader

Bruttovinstmarginal:
Ett nyckeltal som kanske är extra viktigt för företag som tillverkar egna eller köper in varor som sedan säljs. Nyckeltalet visar hur mycket av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka upp övriga kostnader i verksamheten,
Beräkning: Omsatta varor och tjänster – Inköpsvärdet för sålda varor och tjänster räknat i procent av nettoomsättning

Nettomarginal:
Anger hur stort överskottet är räknat i procent av omsättningen.
Beräkning: Nettoresultat / Nettoomsättning

Avkastning på eget kapital:
Ett nyckeltal som är väldigt viktigt för ägare av ett företag. Visar hur lönsamheten ser ut på det egna satsade kapitalet.
Beräkning: Nettoresultat / (Eget kapital – Obeskattade reserver * 79,4%)

 

Kontakta oss