Mål, Nyckeltal - För att uppnå ditt företags strategi

Att vara kund hos oss innebär att vi hjälper dig formulera tydliga mål för verksamheten för att ni ska nå mål, samt att vi följer upp hur det går med hjälp av nyckeltal.

Vi vill att ni ska kunna lägga fokus på kärnverksamheten, för att på så sätt kunna få ert företag att växa. Kontakta oss idag för mer information om hur vi kan hjälpa er!

Kontakta oss

EB_7_5_19-416-1

Sätt smarta mål och välj relevanta nyckeltal


 

För att få verksamheten att utvecklas på sikt är ett bra hjälpmedel att formulera tydliga mål.

Men hur håller ni koll på om företaget rör sig i den riktning man strävar efter? En del svar finns i resultat- och balansräkningen, men det är inte alltid det räcker med att titta på resultatraden och låta den säga om det går bra eller dåligt för företaget.

För att få en lite djupare förståelse krävs andra analysredskap, där olika typer av nyckeltal ofta är de allra vanligaste och lättaste att ta till sin hjälp. Med nyckeltalens hjälp kan ni få ytterligare information från siffrorna som syns i balans- och resultaträkningen.

Som kund hos oss hjälper vi er att formulera tydliga mål som får er verksamhet att nå dit ni vill och följer kontinuerligt upp hur det går med hjälp av relevanta nyckeltal – allt för att ni ska kunna lägga all fokus och energi på er verksamhet, för att på så sätt få företaget att växa.

Populära nyckeltal

Som ni säkert har förstått finns det många olika nyckeltal – vilka som passar er beror på vilken typ av verksamhet ni har och vad ni vill mäta. Här kommer exempel några av de allra vanligaste:

Kassalikviditet:
Visar hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt. De kortfristiga tillgångarna jämförs med kortfristiga skulder och bör visa ett resultat som blir åtminstone 100%.
Beräkning: (Omsättningstillgångar + Checkkredit – Lager ) / Kortfristiga skulder

Soliditet:
Soliditeten säger hur stor del av tillgångarna som finansierats med företagets egna kapitel och hur man långsiktigt klarar sig att motstå förluster.
Beräkning: (Eget kapital + obeskattade reserver * 79,4%) / Totala tillgångar

Omsättningstillväxt:
Omsättningstillväxten visar precis det den säger: Hur har omsättningen växt jämfört med föregående period eller år?
Beräkning: (Omsättning / Omsättningen föregående år) – 1

Nettoomsättning per anställd:
Ett frekvent använt nyckeltal som visar hur effektivt företaget är. Ju högre kvot, desto mer effektivt och produktivt kan man säga att företaget är.
Beräknas: Nettoomsättning / Antal anställda i medelantal

Vinstmarginal:
Vinstmarginalen visar hur överskottet är i procent räknat av företagets omsättning.
Beräkning: Resultat exklusive räntekostnader / Nettoomsättning

Rörelseresultat:
Rörelseresultatet visar hur vinsten ser ut innan skatt och räntor, med andra ord skillnaden mellan rörelsens intäkter och kostnader. Brukar även kallas EBIT, som är den engelska förkortningen för earnings before interest and taxes.
Beräknas: Rörelsens intäkter – Rörelsens kostnader

Bruttovinstmarginal:
Ett nyckeltal som kanske är extra viktigt för företag som tillverkar egna eller köper in varor som sedan säljs. Nyckeltalet visar hur mycket av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka upp övriga kostnader i verksamheten,
Beräkning: Omsatta varor och tjänster – Inköpsvärdet för sålda varor och tjänster räknat i procent av nettoomsättning

Nettomarginal:
Anger hur stort överskottet är räknat i procent av omsättningen.
Beräkning: Nettoresultat / Nettoomsättning

Avkastning på eget kapital:
Ett nyckeltal som är väldigt viktigt för ägare av ett företag. Visar hur lönsamheten ser ut på det egna satsade kapitalet.
Beräkning: Nettoresultat / (Eget kapital – Obeskattade reserver * 79,4%)

Vill du ha hjälp att sätta upp mål och nyckeltal för ditt företag? Kontakta oss nedan!

Kontakta oss

 

Varför du ska outsourca din ekonomi

Flexibilitet och skalbarhet

Företagets ekonomiska behov kan variera över tid, speciellt under tillväxt- eller nedgångsperioder. Genom att outsourca kan man enkelt anpassa omfattningen av tjänsterna efter behov, vilket ger ökad flexibilitet och skalbarhet.

Fokus på kärnverksamheten

Genom att överlåta ekonomiska uppgifter till specialister kan företag fokusera mer på sin kärnverksamhet och strategiska mål. Det frigör tid och resurser som kan användas för att förbättra produkter, tjänster och kundrelationer.

Tillgång till expertis

Ekonomi och redovisning kan vara komplicerat och kräva specialkunskaper. Genom att outsourca till etablerade ekonomiföretag eller revisorer kan man dra nytta av deras expertis och erfarenhet, vilket kan minska risken för fel och felaktigheter i bokföringen.

Kostnadsbesparingar

Genom att outsourca ekonomin kan företag undvika kostnaderna för att anställa och utbilda intern personal för ekonomiska uppgifter. Istället kan de betala för de tjänster de behöver, när de behöver dem, vilket kan vara mer kostnadseffektivt på lång sikt.