Mål och nyckeltal

För att få verksamheten att utvecklas på sikt räcker det inte bara med en klar vision – man måste även formulera tydliga mål för att kunna nå dit. Både visionerna och målen brukar gå ganska mycket hand i hand och handlar ofta om att företaget ska växa och bli större.

Men hur håller man koll på om företaget rör sig i den riktning man strävar efter? Svaren finns i resultat- och balansräkningen, men det är inte alltid det räcker med att titta på resultatraden och låta den säga om det går bra eller dåligt för företaget.

 

För att få en lite djupare förståelse krävs andra analysredskap, där olika typer av nyckeltal ofta är de allra vanligaste och lättaste att ta till sin hjälp. Med nyckeltalens hjälp kan du beräkna fram ny information från siffrorna som syns i balans- och resultaträkningen: Du kombinerar två summor och räknar ut ett nytt mått, helt enkelt.

Om du exempelvis vill ta reda på hur vinstmarginalen ser ut plockar du fram resultatet (exklusive eventuella räntekostnader) och delar det med nettoomsättningen och får då fram hur överskottet från verksamheten ser ut räknat i procent. Ett klassiskt nyckeltal som är viktigt för de allra flesta företagen.

Som kund hos oss hjälper vi dig att formulera tydliga mål som får din verksamhet att nå dit du vill och följer kontinuerligt upp hur det går med hjälp av relevanta nyckeltal – allt för att du ska kunna lägga all fokus och energi på din verksamhet, för att på så sätt få företaget att växa.

 

Populära nyckeltal

Som du säkert har förstått finns det många olika nyckeltal – vilka som passar dig beror på vilken typ av verksamhet du har och vad du vill mäta. Här kommer exempel några av de allra vanligaste:

Kassalikviditet:
Visar hur betalningsförmågan ser ut på kort sikt. De kortfristiga tillgångarna jämförs med kortfristiga skulder och visar ett resultat som blir åtminstone 100%.
Beräkning: (Omsättningstillgångar + Checkkredit – Lager – Saldo) / Kortfristiga skulder

Soliditet:
Soliditeten säger hur stor del av tillgångarna som finansierats med företagets egna kapitel och hur man långsiktigt klarar sig att motstå förluster.
Beräkning: (Eget kapital + obeskattade reserver * 78%) / Totala tillgångar

Omsättningstillväxt:
Omsättningstillväxten visar precis det den säger: Hur har omsättningen växt jämfört med föregående period eller år?
Beräkning: (Omsättning / Omsättningen föregående år) – 1

Nettoomsättning per anställd:
Ett frekvent använt nyckeltal som visar hur effektivt företaget är. Ju högre kvot, desto mer effektivt och produktivt kan man säga att företaget är.
Beräknas: Nettomsättning / Antal anställda i medelantal

Vinstmarginal:
Vinstmarginalen visar hur överskottet är i procent räknat av företagets omsättning.
Beräkning: Resultat exklusive räntekostnader / Nettoomsättning

Rörelseresultat:
Rörelseresultatet visar hur vinsten ser ut innan skatt och räntor, med andra ord skillnaden mellan rörelsens intäkter och kostnader. Brukar även kallas EBIT, som är den engelska förkortingen för earnings before interest and taxes.
Beräknas: Rörelsens intäkter – Rörelsens kostnader

Bruttovinstmarginal:
Ett nycketal som kanske är extra viktigt för företag som tillverkar egna eller köper in varor som sedan säljs. Nyckeltalet visar hur mycket av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka upp övriga kostnader i verksamheten,
Beräkning: Omsatta varor och tjänster – Inköpsvärdet för sålda varor och tjänster räknat i procent av nettoomsättning

Nettomarginal:
Anger hur stort överskottet är räknat i procent av omsättningen.
Beräkning: Nettoresultat / Nettoomsättning

Avkastning på eget kapital:
Ett nyckeltal som är väldigt viktigt för ägare av ett företag. Visar hur lönsamheten ser ut på det egna satsade kapitalet.
Beräkning: Nettoresultat / (Eget kapital – Obeskattade reserver * 78%)